Thai English French Japanese Korean
     
  ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ
ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 
     
     
อาจารย์ภัธภร  หลั่งประยูร อาจารย์รักษมน  รักงาม อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ
     
     
อาจารย์เนตรนิภา  ชาอ้าย อาจารย์กรกนก  ประทุมสุวรรณ Mr.Mwangati Whenda-Bhoose