Thai English French Japanese Korean

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และการสอนภาษาไทย

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย:   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และการสอนภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Special Education and Thai Language Teaching

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ไทย):  ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ และการสอนภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ไทย):  ค.บ. (การศึกษาพิเศษ และการสอนภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Education (Special Education and Thai Language Teaching)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ):    B.Ed. (Special Education and Thai Language Teaching)

ปรัชญาของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    ปรัชญา
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งความเป็นครู มีสมรรถนะและความปรีชาสามารถ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์จริงและการสร้างความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งการปลูกฝังและการสร้างเสริมความเป็นครูบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้

   ความสำคัญ
  ครูคอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาขีพต่างๆ การเรียนคอมพิวเตอร์มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ความมีระบบและเป็นระเบียบ การกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้แล้วตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ยังมุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญา การใช้เทคโนโลยีให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศไทยให้เข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในเชิงรุกที่ผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และรองรับสถานการณ์ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น รวมทั้งมีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามนโยบายการจัดการศึกษาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าได้ทัดเทียมกับนานาประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

   วัตถุประสงค์
       1. เพื่อผลิตครูด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมทางด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่าย ซอฟต์แวร์โปรแกรมภาษาและโปรแกรมประยุกต์ นวัตกรรมการผลิตสื่อ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
       2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
       3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถด้านการออกแบบ การวิจัย การบริหารจัดการ และพัฒนาสื่อการสอน หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
       4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า    168  หน่วยกิต
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต
        1.1)  กลุ่มวิชาภาษา   ให้เรียน 12  หน่วยกิต
        1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ให้เรียน 6 หน่วยกิต
        1.3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ให้เรียน 6 หน่วยกิต
        1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ให้เรียน  6 หน่วยกิต
   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  132 หน่วยกิต
        2.1)  วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต
                2.1.1) วิชาบังคับเรียน ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต
                2.1.2)  วิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต
                2.1.3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เรียน  14 หน่วยกิต
        2.2)  วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  81 หน่วยกิต
                2.2.1)  วิชาเอกบังคับ ให้เรียน  69 หน่วยกิต
                2.2.2)   วิชาการสอนวิชาเอก ให้เรียน  6 หน่วยกิต     
                2.2.3)   เลือกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงจะถือว่าเรียนครบหลักสูตร (นับรวมจำนวนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบโอนได้)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรอง โดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู และมีคุณวุฒิอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. ต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  3. การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนด
  4. การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ ด้วยวิธีการ อาทิ การสอบข้อเขียนประเมินความรู้พื้นฐาน การสอบวัดแววความเป็นครู  และการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

ดาวน์โหลด

รายละเอียดหลักสูตร

♦ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
♦ คำอธิบายรายวิชา