Thai English French Japanese Korean

นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทย  เข้าค่าย  “ผู้กำกับลูกเสือสามัญ”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นักศึกษาครุศาสตร์สาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้ไปเข้าค่ายโดยรสบัส ณ ค่ายลูกเสืออ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และได้เดินทางกลับ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 นี้

        ในการเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่ 1 และ 2 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกเสือ และการเป็นผู้กำกับการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จนสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้  เมื่อได้รับข้าราชการในภายภาคหน้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  จึงได้มีการจัดการเข้าค่ายผู้กำกับลูกเสือ และการเข้าค่ายในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปีได้รับประโยชน์ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาลูกเสือ รวมถึงความมีวินัยในตนเอง และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

        สำหรับกิจกรรมภายในค่ายมีการเปิดค่าย และเริ่มการประชุม   รอบเสาธงในตอนเช้า ดำเนินงานในกองลูกเสือสามัญ การทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รวมถึงวิชาความรู้ที่ต้องนำไปใช้เมื่อเป็นผู้กำกับของลูกเสือจริง  เช่น การผูกเงื่อน การปฐมพยาบาล คำปฏิญาณ และกิจกรรมสำคัญๆ อย่างการประชุมรอบกองไฟที่สร้างความสนุกสนานให้แก่เหล่านักศึกษา รวมถึงการทำให้นักศึกษารู้จักแสดงออกอย่างเหมาะสม และยังมีการสวดมนต์ก่อนนอน ส่งเสริมด้านจริยธรรมในด้านศาสนาที่ดีอีกด้วย